تنظیمات دامنه ها

لطفا دامنه های انتخاب و افزونه های قابل سفارش با آن را بررسی نمایید.

انتخاب یک دامنه...www. .


بررسی در دسترس بودن دامنه... تایید امکان انتقال... در حال تایید دامنه های انتخاب شده...

دامنه :domain قبلاً ثبت شده است
:domain is available. ادامه جهت ثبت این دامنه برای
اطلاعات تماس

دامنه شما قابل انتقال است! ادامه جهت ثبت این دامنه برای

انتقال دامنه

لطفا قبل از ادامه مراحل مطمئن شوید که دامنه جهت انتقال قفل نشده باشد.

امکان انتقال وجود ندارد

انتقال دامنه

دامنه انتخابی به نظر ثبت نشده است.

در صورتی که دامنه خود را بتازگی ثبت کرده اید، لطفا بعدا مراجعه نمایید.

در صورت تمایل جهت ثبت دامنه می توانید اقدام کنید.

نام دامنه معتبر می شود

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوندو بین و باشد کاراکترها در طول
لطفا مجددا وارد نمایید.

خطایی رخ داده است
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.
.co.ir
400,000 ریال
.info
15 ریال
.biz
8,890,000 ریال
.org
8,890,000 ریال
.net
8,890,000 ریال
.com
6,780,000 ریال
.ir
400,000 ریال
.ac.ir
400,000 ریال

دامنه های پیشنهادی

در حال بررسی سایر پیشنهادات